Hejbni mozkem

Workshopy a školení studijních dovedností

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST

dále „obchodní podmínky“

I. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích služeb (dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen žák, ale i jeho zákonný zástupce, právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Věda nás baví o.p.s. Velkopřevorské náměstí 629/7, PSČ 118 00, Praha 1 - Malá Strana
IČ: 242 04 137, DIČ: CZ242 04 137
Statutární orgán - ředitel: Charles Adam Peake
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

III. Poskytované služby

 • organizace kroužků, táborů, exkurzí a vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na popularizaci vědy

IV. Vznik smluvního vztahu

Vyjádření zájmu klienta

Na základě projevení zájmu klienta (osobně, e-mailem, vyplněním papírové přihlášky, přihlášením na internetu) poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti žáka na akci, zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb, termíny a další související okolnosti.

Klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami podáním písemné přihlášky. Tuto písemnou přihlášku předá vedoucímu kroužku, táboru, exkurze a vzdělávacích programů pro děti a mládež. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška zaslaná e-mailem nebo přihlášení klienta na internetu.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká předáním písemné přihlášky poskytovateli. Klient se odevzdáním přihlášky zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah vzniká i doručením přihlášky e-mailem  nebo registrací na internetu.

V. Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada musí být provedena do týdne od přihlášení a to těmito způsoby:

 • Převodem na účet poskytovatele. Poskytovatel klientovi sdělí částku, variabilní symbol a číslo účtu.
 • V případě požadavku klienta, například v případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta, apod.), je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci. Tyto údaje klient dodá poskytovateli služby. Faktura je vystavena se 14 denní splatností.
 • Ve výjimečných případech lze provést úhradu hotově. Klient obdrží o platbě daňový doklad.

V případě, že zájemce začne navštěvovat kroužek v průběhu pololetí, bude mu cena snížena, a to podle následujících pravidel:

 • začátek účasti na kroužku od 4. lekce – cena je snížena o 15 % ze základní ceny kroužku, tj. z částky bez případného navýšení o nájem školy
 • začátek účasti na kroužku od 7. lekce – cena je snížena o 30 % ze základní ceny kroužku, tj. z částky bez případného navýšení o nájem školy
 • začátek účasti na kroužku od 11. lekce – cena je snížena o 50 % ze základní ceny kroužku, tj. z částky bez případného navýšení o nájem školy

(v případě využití slevy na sourozence se cena kroužku nesnižuje)

VI. Překážky na straně klienta

V případě nemožnosti klienta (žáka) účastnit se z důvodů dlouhodobé nemoci kroužku, táboru, exkurze a vzdělávacích programů pro děti a mládež, na který je přihlášen (nebo jiné aktivity), oznámí klient poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou nejpozději první den zakoupeného produktu. Za tuto písemnou formu lze pokládat i doručený e-mail nebo SMS. Poskytovatel přijetí tohoto oznámení klientovi potvrdí.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení klienta poskytovateli.

Ke dni ukončení smluvního vztahu provede poskytovatel vyúčtování již poskytnutých služeb. Ve vyúčtování poskytovatel zohlední zejména fixní náklady aktivity a absolvované hodiny. Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování připočíst storno poplatek ve výši 200 Kč. 

V případě pozdního přihlášení na příměstský tábor poskytovatel negarantuje zajištění stravy na první den akce.

V případě neúčasti klienta na některých lekcích dané aktivity nevzniká nárok klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části. Nárok klienta vzniká pouze v případě úplného ukončení smluvního vztahu, jak je popsáno výše.

Děti se speciálními potřebami (z důvodu jakýchkoli omezení) mohou kroužek/tábor navštěvovat jen s asistentem. Rodič je povinen uvést specifika omezení. V opačném případě jsme oprávněni dítě vyloučit z programů společnosti Věda nás baví.

VII. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

VIII. Storno podmínky poskytování služeb

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Tyto storno podmínky platí pro všechny služby poskytované podle těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně.

V případě vědeckých exkurzí jsou storno podmínky následující: Při odhlášení účastníka exkurze do tři pracovních dní před konáním akce je storno poplatek ve výši 100 % částky. V případě odhlášení účastníka do pěti pracovních dní předem náleží klientovi 50 % částky z ceny uhrazené aktivity. V případě doložení lékařského potvrzení do třech pracovních dnů po uskutečněné akci, vrátí poskytovatel klientovi celý poplatek snížený o skutečně vzniklé a vynaložené náklady poskytovatele.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z příměstského tábora:

·        odhlášení méně než 10 pracovních dní před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora

·        odhlášení méně než 5 pracovních dní před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora

Storno poplatky při jiné aktivity (napr. rodinné a firemní akce):

·        odhlášení méně než 10 pracovních dní před zahájením činí poplatek 50 % z celkové ceny akce

·        odhlášení méně než 5 pracovních dní před zahájením činí poplatek 100 % z celkové ceny akce

IX. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (propozice, leták, školní vzdělávací program, projekt, apod.). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel má dále stanoven provozní řád a další podmínky účasti klienta na aktivitě, které jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele a na něž je tímto klient výslovně upozorněn. V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během konání aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi cenu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VI. resp. VIII. těchto obchodních podmínek.

Vratku provede poskytovatel na účet klienta na základě písemné žádosti klienta o vrácení poplatku. Žádost o vrácení poplatku musí zejména obsahovat jméno a příjmení klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu a číslo účtu, na něž má být poplatek nebo jeho část vrácen.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

XI. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XII. Osobní údaje, souhlas se zpracováním

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti.  Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek. 

Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník pokud je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určeném portálu. Více informací o mimosoudním řešení sporů zákazník nalezne zde.

Tyto podmínky jsou platné od  1. 9. 2016.

V Praze dne 1. 9. 2016

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WORKSHOPY, AKCE NA MÍRU a LICENCE SPOLEČNOSTI VĚDA NÁS BAVÍ

(dále jen „obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb (dále jen „poskytovatel“) a objednatele služeb (dále jen „odběratel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Věda nás baví o.p.s. Velkopřevorské náměstí 629/7, PSČ 118 00, Praha 1 - Malá Strana
IČ: 242 04 137, DIČ: CZ242 04 137
Statutární orgán - ředitel: Charles Adam Peake

e-mail: chpeake@vedanasbavi.cz
Právní forma: obecně prospěšná společnost

III. Poskytované služby

 • realizace a vývoj projektů a programů vedoucích k podpoře gramotnosti dětí a mládeže na poli vědy, techniky a výzkumu
 • organizace workshopů a akcí na míru pro děti a mládež zaměřených na podporu vědy a výzkumu

IV. Vznik smluvního vztahu

Vyjádření zájmu odběratele

Na základě osobně, telefonicky nebo e-mailem projeveného zájmu odběratele oznámí poskytovatel odběrateli konkrétní podmínky poskytnutí poptávané služby. Poskytovatel zejména uvede platební podmínky, rozsah poskytovaných služeb, termíny poskytnutí služeb a další související okolnosti. Tyto konkrétní podmínky budou uvedeny v objednávkovém listu.

Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami podpisem objednávkového listu a jeho předáním oprávněnému zástupci poskytovatele, případně odesláním na e-mailovou nebo poštovní adresu poskytovatele.

Vznik a zánik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká doručením podepsaného objednávkového listu poskytovateli. Odběratel se podpisem a odesláním objednávkového listu zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah mezi odběratelem a poskytovatelem končí ukončením poskytování služeb dle objednávkového listu, v případě překážek na straně odběratele (čl. VI níže) uplynutím termínu, v němž měly být služby poskytnuty a zaplacením faktury za poskytnuté (resp. smluvené) služby.

V. Způsob úhrady

Poskytovatel prostřednictvím informace v objednávkovém listu sdělí odběrateli výši a způsob úhrady za poskytovanou službu. Poskytovatel v objednávkovém listu odběrateli sdělí částku a způsob úhrady (typicky bezhotovostním převodem na základě faktury, pouze výjimečně v hotovosti oproti příjmovému dokladu). Ve vystavené faktuře poskytovatel uvede částku, číslo účtu, variabilní symbol platby a splatnost.

VI. Překážky na straně odběratele

V případě překážek na straně odběratele, jejichž důsledkem by byla nemožnost poskytnutí služby poskytovatelem ve smluveném termínu, uhradí odběratel poskytovateli celou smluvenou částku za služby, jejichž poskytnutí bylo dohodnuto, pokud nejsou v objednávkovém listě storno podmínky stanoveny jinak.

VII. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu ve smluveném rozsahu a v standardu popsaném na webových stránkách poskytovatele www.vedanasbavi.cz v sekci AKCE/Vědecký workshop a AKCE/Akce na míru, případně v rozsahu a standardu popsaném na webových stránkách www.hejbnimozkem.cz. Rozsah služeb sjednávají poskytovatel a odběratel v objednávkovém listě.  

Poskytovatel má dále stanoven provozní řád, který je dostupný na internetových stránkách poskytovatele a na něž je tímto odběratel výslovně upozorněn. V případě nedodržování obchodních podmínek a relevantních ustanovení provozního řádu poskytovatele ze strany odběratele, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během konání aktivity. V tomto případě odběrateli nenáleží žádná finanční náhrada. Toto ustanovené se vztahuje zejména na akce na míru a vědecké workshopy.

VIII. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči odběrateli žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodů na straně odběratele nemá odběratel nárok na vrácení již případně zaplacené části ceny za služby (zálohy).

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

IX. Osobní údaje a souhlas se zpracováním

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu odběratele jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Odběratel dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti.  Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

X. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel nedává odběrateli svolení k užívání ochranných známek, obchodní firmy či loga poskytovatele. Odběratel si je vědom unikátnosti know-how poskytovatele a zdrží se jakéhokoli kopírování, plagiátorství, napodobování či konkurence vůči poskytovateli.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek. 

Odběratel se před odeslání objednávky služeb s obchodními podmínkami seznámil, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude odběrateli oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Odběratel je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník pokud je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určeném portálu. Více informací o mimosoudním řešení sporů zákazník nalezne zde.

XI. Dárkový poukaz

-     Dárkový poukaz je přenositelný

-     Dárkový poukaz nemůže být vyplacen v hotovosti

-     Hotovost se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci po dodání potvrzení od lékaře

-     Za případné změny poukazu bude účtován administrativní poplatek 300 Kč

 

XII. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ POUKAZU NOUZOVÝ STAV 2020

Poukaz Nouzový stav 2020 vydává společnost Věda nás baví o.p.s. pro své klienty jako náhradu za lekce kroužků, které nemohly být odučeny v důsledku vyšší moci - pandemie nemoci Covid 19 a s ní spojených krizových opatření Vlády ČR. Podmínky uplatnění poukazu jsou uvedeny na poukaze a v těchto obchodních podmínkách.

 • Poukaz nemůže být použit opakovaně.
 • Poukaz nemůže být využit spolu s dalším poukazem.
 • Uplatněním poukazu na nákup služeb nebo směnu za hotovost, případně neuplatněním poukazu v době jeho platnosti a propadnutím poukazu, jsou vypořádány veškeré případné nároky na náhradu za kroužky, které se v druhém pololetí školního roku 2019/2020 nekonaly v důsledku pandemie Covid 19 a souvisejících krizových opatření Vlády ČR.
 • Při uplatnění poukazu na směnu za hotovost bude odečten administrativní poplatek ve výši 100 Kč.  

Potřebujete poradit? Napište nám na kontakt@hejbnimozkem.cz

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací zde.
cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz